اجرای رک اصلی پروژه برق شرکت “سولفورکوب برق”

پاییز و زمستان سال99